AGmtgNYStretchCodeEnergyPresentation_NBI_NYSERDA 20180808